Opprinnelig vedtatt på generalforsamling 1997-09-10 Sist endret på generalforsamling 2002-01-30 ====== §0 Navn ====== Foreningens navn er «PING». ====== §1 Formål ====== PING har som formål å: * Etablere og opprettholde et faglig og sosialt miljø rundt fagområdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, herunder: * maskinvare * operativsystem * programvare * kommunikasjons- og nettverksteknologi * La studentene få erfaring med denne teknologien utover de rammer som universitetet i dag gir. * Jobbe med kort- og langsiktige prosjekter innen interesseområdene. * Etablere en kompetansegruppe som kan yte bistand til andre studentprosjekter. ====== §2 Organisasjon ====== PING er en studentforening ved Universitetet i Oslo. ===== Styret ===== Styremedlemmene velges for ett år av gangen. Styret består av: * Leder * Nestleder * Kasserer * Representant fra driftsgruppen * Minimum ett ordinært styremedlem Alle medlemmer av styret skal godkjennes av generalforsamlingen. Styreleder velges av generalforsamling for ett semester. Hvis Styreleder trekker seg fra sitt verv i løpet av semesteret trer Nestleder inn som konstituert Styreleder fram til neste generalforsamling. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styreavgjørelser. ===== Driftsgruppe ===== Driftsgruppen står for den daglige driften av de maskin- og programvareressurser PING til enhver tid er i besittelse av. Sammensetningen av driftsgruppen avgjøres av styret. Leder i driftsgruppen velges for ett år av gangen på generalforsamling. ===== Generalforsamling ===== Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Generalforsamling avholdes en gang i semesteret, og skal annonseres i aktuelle fora minimum to uker i forveien. Saksliste skal være tilgjengelig minimum tre dager før generalforsamling. I tillegg kreves det oppmøte fra minst 10% av medlemsmassen, subsidiært 20 enkeltmedlemmer dersom 10% ikke kan oppnås, for at generalforsamlingen skal være gyldig. Etter at inkalling er offentliggjort skal ikke nye medlemskap innvilges før generalforsamlingen har funnet sted. På ordinær generalforsamling behandles: * Semesterberetning * Regnskap * Budsjett * Valg * Eventuelt ===== Ekstraordinær generalforsamling ===== Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret eller etter krav fra minimum 50% av medlemmene. Ekstraordinær generalforsamlig er gyldig etter samme regler som for ordinær generalforsamling. Endring av vedtekter Endring av vedtekter kan gjøres av gyldig generalforsamling ved simpelt flertall. ====== §3 Styrets oppgaver ====== Styret har ansvar for den organisatoriske driften av foreningen. Styret har også ansvar for å vedlikeholde og håndheve et reglement for bruk av PINGs ressurser. ====== §4 Medlemskap ====== Medlemskap kan innvilges studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. I spesielle tilfeller kan styret også etter vurdering innvilge tidligere studenter og ansatte medlemskap. Medlemmene forplikter seg til å: * Kjenne og rette seg etter PINGs reglement for bruk av maskin- og nettverksressurser. * Kjenne og rette seg etter Universitetet i Oslos reglement for bruk av maskin- og nettverksressurser. Medlemskap er gyldig i ett semester. Medlemsavgift fastsettes av generalforsamling. ===== Livsvarig Medlemskap ===== Livsvarig medlemskap kan innvilges alle som har rett til vanlig medlemskap. ===== Eksklusjon ===== Styret kan vedta eksklusjon av enkeltmedlemmer dersom styret finner at vedkommende skader foreningen eller dens virksomhet. Driftsgruppen har mulighet til å midlertidig stenge enkeltmedlemmers adgang til foreningens ressurser dersom de finner det nødvendig. Styrevedtak om eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen. ====== §5 Ressurser og eiendomsforhold ====== Styret er ansvarlig for de midler foreningen disponerer. Styret er ikke ansvarlig for privat utstyr utplassert i foreningens lokaler. Styret kan i samråd med driftsgruppen ta beslutning om kassering av utstyr. Gammelt utstyr skal tilbys medlemmene før det kasseres. Det åpnes for at foreningen kan påta seg oppdrag for eksterne institusjoner som motytelse for maskinvare eller liknende. Dersom ikke annet er avtalt med styret skal all programmvare utviklet ved hjelp av foreningens utstyr gjøres fritt tilgjengelig under GNU-lisens versjon 2 eller senere. ====== §6 Oppløsning ====== Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende generalforsamling. Den oppløsende generalforsamlingen avholdes minst 42 dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av oppløsende generalforsamling med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler realiseres, og overskuddet doneres Free Software Foundation. ---- Program- Informasjon- og Nettverksteknologisk Gruppe, 2002-01-30

 
pingvedtekter.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax