Referat
        Konstituerende Generalforsamling
               PING
           1997-09-10, kl 19.00
    Store Auditorium, Institutt for Informatikk, UiO

Møteledere: Per Kristian Gjermshus <pergj@ifi.uio.no>
     og Arne Georg Gleditsch  <argggh@ifi.uio.no>
Referent:  Johan Simon Seland   <johans@ifi.uio.no>

Oppmøte: 36 personer

Sak 1: Det ble gitt en rask introduksjon av interimstyret og ideen
    bak PING, samt litt historikk om tidligere forsøk på lignende
    studentorganisasjoner både ved UiO og andre steder.

Sak 2: Formålsparagraf og vedtekter:
    Vedtektene ble enstemmig godkjent med følgende endringer:
    En ny §0 tilføyes med ordlyden:
     «Foreningens navn er PING»
    §2, underpunktet om generalforsamling tilføyes
     «Etter at innkalling er offentliggjort skal ikke nye
      medlemskap innvilges før generalforsamlingen har funnet
      sted»

Sak 4: Valg av styre:
    Interimstyret foreslo følgende styre:
    - Leder:
          Tor Sigurd Mytting   <tormy@ifi.uio.no>
    - Nestleder:
          Per Kristian Gjermshus <pergj@ifi.uio.no>
    - Kasserer:
          Thorkild Stray     <thorkild@ifi.uio.no>
    - Representant fra driftsgruppen:
          Jan Ingvoldstad     <jani@ifi.uio.no>
    - Øvrige styremedlemmer:
          Knut Erik Borgen    <knutbo@ifi.uio.no>
          Arne Georg Gleditsch  <argggh@ifi.uio.no>
          Kristoffer Gleditsch  <kristofg@ifi.uio.no>
          Torstein Tauno Svendsen <torstei@ifi.uio.no>
    - Leder av driftsgruppen:
          Arne Georg Gleditsch  <argggh@ifi.uio.no>

    Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Prosjektideer:
    Det ble åpnet for forslag om prosjekter fra salen:
    - Arne Georg Gleditsch: nettverksspill, klient/tjener
     teknologi.
    - Jan Ingvoldstad: «secure FTP», basert på ssh.
    - Sturle Sunde: OCR programvare.

Sak 6: Eventuelt:
    - Medlemsavgift:
     Generalforsamlingen vedtok å operere med en symbolsk
     medlemsavgift fram til foreningen har et bedre klarlagt
     tilbud til sine medlemmer. Medlemsavgiften ble satt til
     kr 5,- per semester.
    - Aktiviteter:
     Det ble informert om aktiviteter man kunne tenke seg å
     drive med i den nærmeste fremtid:
      - Prosjektmøter
      - Faglige seminarer
      - NUCCC

Sak 7: Romsituasjonen:
    Sturle Sunde informerte om saksgangen og hva som skjer på
    plass-siden. Per dags dato er det satt av 100 m² til
    «data-klubb» i det nye påbygget til informatikkbygningen.

Generalforsamlingen ble hevet ca 20:30.
 
konstituerendegeneralforsamling.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax