IMAP-innstillinger

For å ta i bruk IMAP må man levere mail til ~/Maildir/, eller underkataloger. Vi bruker Courier, slik at INBOX.training.spam blir ~/Maildir/.training.spam/. Exim vil levere til ~/Maildir/ om man skriver echo ~/Maildir/ > ~/.forward. Se under om du vil ha spam-filtrering i tillegg.

Server: imap.ping.uio.no

Protokoll: IMAP over SSL (port 993)

Forwarding

Dersom du ikke vil lese mail mot imap.ping eller lokalt på PING kan du sette opp forwarding, se MailForward.

Spamfiltrering med Spamassassin

Spamassassin kjøres for alle brukere via new. Den støtter per bruker-innstillinger fra ~/.spamassassin, så om du vil lære Spamassassin opp, så er det bare å sette i gang.

Her er et forslag til exim-filter i .Exim_filter som sjekker for spam og legger mail med score >= 2 i INBOX.spam:

# Exim filter

#handle spam
if
 $h_X-Spam-Level: CONTAINS "**"
 then
  save Maildir/.Spam/
  finish
endif

# Handle mailing lists

if $h_List-Id: contains "efn-listen"
 then
 save Maildir/.mailinglists.efn-listen/
 finish
endif

# catchall
save Maildir/

# Done

For hjelp til å lage egne filtre, se http://www.no.exim.org/exim-html-4.20/doc/html/filter_toc.html

Filtrering av mail til aliaser

For hvert alias en mail går igjennom vil en X-PING-Alias-header legges til, f.eks.

X-PING-Alias: root
X-PING-Alias: drift

på denne måten er det lett å filtrere ut mail til drift og styret, uavhengig av To:, Cc:, Bcc: og andre headere.

Trening av Spamassassin

Spamassassin støtter også bayesisk filtrering, og du kan trene filtrene ved å kjøre sa-learn på en maskin som har spamassassin av samme versjon som ping.uio.no (3.x), dvs wirth.

TODO: Kom med et fiffig cron-script som tømmer INBOX.training.spam hver natt.

Sindre kokte opp følgende for å flytte valgte meldinger (#) eller meldingen “point” er over til INBOX.training.spam i Gnus ved å trykke C-c s (dersom du ønsker noe mer fancy kan du titte på spam.el):

(defun gnus-summary-move-article-to-spam-folder ()
 (interactive)
 (gnus-summary-move-article nil "nnimap+PING:INBOX.training.spam" nil))

(define-key gnus-summary-mode-map [(C c) (s)]
 'gnus-summary-move-article-to-spam-folder)

Oppsett i klienter

Gnus

(setq gnus-secondary-select-methods
	'((nnimap "PING"
		(nnimap-address "imap.ping.uio.no")
		(nnimap-stream ssl))))

Følgende splitter all mail fra INBOX til INBOX.foo, hvor foo er chlunde+foo eller chlunde+foo+

(setq nnimap-split-rule '(("PING" ("INBOX" nnimap-split-fancy)))
   nnimap-split-fancy
   '(| (to "chlunde\\+\\([^@]*?\\)\\+?@.+?\\.uio\\.no" "INBOX.\\1")
	 "INBOX.mail.misc"))

(setq nnimap-split-inbox
    '("INBOX"))

Gnus ved UiO

HashCash i SA (inn)

HashCash er en metode som gir folk muligheter til å betale i CPU-tid for å få lavere score i SA. Tanken er at det skal bli dyrt/umulig å sende ut store mengder mail, men uproblematisk for deg og meg.

I local.cf på PING har vi satt opp at vi godtar hashcash betalt til dittbrukernavn*@*uio.no – om ønskelig kan du legge til flere linjer i ~/.spamassassin/user_prefs (med globs):

hashcash_accept drift*@ping.uio.no
# hashcash_accept styret og evt. andre aliaser

SA vil da trekke fra litt på scoren til en mail, og godta betalinger til adresser som matcher. En mail vil kunne da se slik ut:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.0.1 (2004-10-22) on new.ping.uio.no
X-Spam-Status: No, score=-0.5 required=5.0 tests=HASHCASH_20
	autolearn=unavailable version=3.0.1
X-Spam-Level:

HASHCASH_20 (-0.5) er scoren for 20 bits hashcash, og du finner tilsvarende regler for tallene opp til HASHCASH_25 (-4), alt over går under HASHCASH_HIGH (-5). I tillegg har du HASHCASH_2SPEND (gjenbruk) (+0.1)

Mer om HashCashhttp://www.hashcash.org/

HashCash i Gnus (ut)

For å legge til HashCash i utgående meldinger i Gnus kan man legge til

(setq message-generate-hashcash t)

HashCash genererer da en header lignende denne:

X-Hashcash: 0:041203:chlundeATping.uio.no:e565b7a6a35992d5c2f6bfff

(Dette er testet i No Gnus 0.3)

 
imapoppsett.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax