Referat fra ekstraordinaer generalforsamling i Ping.              

1.  GAD/GAI - Akklamasjon

2.  Semesterberetning fra styret - hakon tegner og forteller. Vi har avholdt
  en slags hardware-auksjon samt unix-kurs og hardware-kurs.
  Driftgruppa - Vi har repartisjonert og styra med mizar. Vi mangler hot-
  spare-disker. Vi har kjoept noe hardware (nettkort, switch, harddisk) og
  solgt en spider-port. Vi har gitt hvertfall noen faa folk rotpassord.
  Vi vil ha en egen mailinglisteserver og installere Limacute.
  Vi vil gi DNS litt mer administrasjonsansvar. Optimismen raader i lokalet.
  Vi trenger lange kvelder for aa finne navn til nye mizar.

3.  Vedtektsendringer - hgb framstiller ymse vedtektsendringer til blandet
  jubel. Det debatteres andre ting. pere kopierer.

  Og det vedtas:
  Paragraf 2 endres:
    Under "Styret"
      Siste linje endres til (Et punkt er droppet fra det originale 
      forslaget):

        Alle medlemmer av styret skal godkjennes av generalforsamlingen.
        Styreleder velges av generalforsamling for ett semester. Hvis 
        styreleder trekker seg fra sitt verv i loepet av semesteret 
        trer Nestleder inn som konstituert Styreleder fram til neste 
        generalforsamling.

        Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i 
        styreavgjoerelser.
    
    Under "Generalforsamling":

        Budsjett skal inn i lista over ting som skal med paa 
        generalforsamling.

    Endring av vedtekter: Forslaget faller.

  Paragraf 4:
    Nytt avsnitt:
        Livsvarig Medlemskap - Livsvarig medlemskap kan innvilges alle 
        som har rett til vanlig medlemskap.

  
4.  Styrevalg - hansk og ay ryker ut, hakon og hgb gjenvelges, mortehu og 
     ilmari velges inn som nye medlemmer. hakon tar gjenvalg som 
     Styreleder.

     Alt ved akklamasjon og stor begeistring.

5.  Regnskap -  hansk forklarer til applaus. Vi har penger.

6.  DNS -    hakon refererer. Vi maa ut av mizar-kontoret. Vi skal 
     antakelig snart reforhandle kontrakt. Vi vil kanskje bli 
     driftsforening.

7.  Medlemmer - Vi maa profilere oss litt. Medlemsmassen er litt liten, 
     dessuten er det ikke veldig mange nye medlemmer. Vi vil gaa paa 
     forelesninger.

      Fortrinnsvis seinere enn helt i starten av semesteret. Vi har i
      tillegg en boks staaende for noen Quake-folk. Det snakkes om
      Universitas i begrenset snille ordelag.
      pere vil at styret skal ta ansvar aa skaffe seg litt oversikt over
      medlemskap. Det frustes.

8.  Eventuelt - Forslag om at folk med Midlertidig Livstidsmedlemskap faar 
      Livsvarig Medlemskap.

      Det vedtas at L.M. koster 10x<medlemskontingent>. Det vedtas at
      Medlemskontigent koster 20 kroner.

      ay lurer paa om vi er med paa store ting. Det er noen. Skolelinux,
      Microsoft-demo.

      hgb forteller at Sverre Huseby vil holde foredrag for oss. Vi vil.
      hgb foelger opp. ay fabler om Linus.

9.  Moetet heves.
 
generalforsamling20020130.txt · Last modified: 2007/03/16 16:45
 
Wiki Syntax